Przetarg – wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu ul. Piastowska 28,zaprasza do negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w sześćdziesięciu pięciu budynkach mieszkalnych (2812 mieszkań), ośmiu budynkach użytkowych oraz w jednym budynku o 60-ciu mieszkaniach należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni pokój nr1 w cenie 20,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2020r. do godz.15:00.
Termin realizacji ustala się w dniach 01.02.2020r. – 30.04.2020r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto:
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563

Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2020r. o godz. 16:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28, w zapieczętowanej kopercie oznakowanej następująco:
„Oferta przetargowa na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych„

Zarząd Spółdzielni

                

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych wyznaczone przez Urząd Miejski w Sierpcu w roku 2020:

 • 17 styczeń 2020r.
 • 14 luty 2020r,
 • 13 marca 2020r.
 • 10 kwietnia 2020r. 
 • 8 maja 2020r.
 • 5 czerwiec 2020r.
 • 10 lipca 2020r.
 • 14 sierpień 2020r.
 • 18 września 2020r.
 • 30 października 2020r.
 • 27 listopad 2020r. 
 • 23 grudzień 2020r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.