PRZETARG – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu
ul. Piastowska 28 , 09-200 Sierpc

PRZETARG ZAPYTANIE O CENĘ

I. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 6.
II. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 12.
III. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Jana Pawła II 14.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1.

Cena specyfikacji 50,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2021r. do godz. 12.00.

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł. za jeden budynek .
  2. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na konkretny budynek upoważnia oferenta do przystąpienia do przetargu.
  3. Spółdzielnia zastrzega, że Oferent może zrealizować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 30.04,2021r. od godz. 1300 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28, 09-200 Sierpc.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Zarząd Spółdzielni

Sierpc. dnia 2021-04-16