Historia Spółdzielni

60 lat minęło 1959 -2019

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków założycieli spółdzielni mieszkaniowej odbyło się 1 października 1958 roku, w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sierpcu. Było ich jedenastu: Tadeusz Mielczarek, Tadeusz Jagodziński, Kazimierz Cendlewski, Bolesław Bogiel, lrena Jabłkowska, Eugeniusz Niepytalski, Alfred Cymerman, Justyna Wochowska, Franciszek Dwornikiewicz, Zygmunt Kluskiewicz i Adam Malinowski. Obrady historycznego gremium otworzył Tadeusz Mielczarek. Wybrane prezydium tworzyli: Zygmunt Kluskiewicz, jako przewodniczący, sekretarzem została Irena Jabłkowska, asesorami zaś- Tadeusz Mielczarek i Eugeniusz Niepytalski. W trakcie tego spotkania przeprowadzono wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli: Franciszek Dwornikiewicz, jako przewodniczący oraz w charakterze członków – Irena Jabłkowska, Eugeniusz Niepytalski, Bolesław Bogiel i Zygmunt Kluskiewicz. Prezesem Zarządu Spółdzielni został Tadeusz Mielczarek, jego zastępcą – Tadeusz Jagodziński, a sekretarzem – Kazimierz Cendlewski. W przyjętym Statucie Spółdzielni ustalono, że nosić będzie nazwę – „Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sierpcu”. Jej celem było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz bytowych i kulturalnych swoich członków. Cel miała realizować przez budowę i nabywanie domów mieszkalnych oraz urządzeń pomocniczo- gospodarczych. W okresie realizacji budowy, Spółdzielnia mogła prowadzić produkcję pomocniczą, bezpośrednio związaną z realizacją tego programu.      Do obowiązków Spółdzielni należało także prowadzenie, wśród członków i ich rodzin, działalności kulturalno-oświatowej i społeczno-wychowawczej. Członkami Spółdzielni mogły być osoby fizyczne, których podstawą utrzymania było wynagrodzenie za pracę oraz osoby pobierające zaopatrzenie z funduszy publicznych oraz osoby prawne. Przyjęty do Spółdzielni członek zobowiązany był do wpłacenia wpisowego w wysokości 100 złotych oraz udziału w kwocie 500 złotych. Oprócz udziału, na członku Spółdzielni ciążył obowiązek wniesienia wkładu mieszkaniowego na pokrycie części kosztów budowy mieszkania. Wkład mieszkaniowy mógł być zrealizowany w gotówce, materiałach budowlanych oraz pracy własnej członka i jego najbliższej rodziny. Zakłady pracy, związki zawodowe i instytucje społeczne mogły wnosić do Spółdzielni, na zasadzie dwustronnej umowy, tzw. wkłady patronalne oraz dotacje, w celu przyjścia z pomocą w budowie mieszkań dla wskazanych przez siebie członków spółdzielni. Członek Spółdzielni, który otrzymał mieszkanie, nie miał prawa do jego podnajmu. Zgodnie ze statutem, organami Spółdzielni były – Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Pod tym względem niewiele się zmieniło.      Przyjęty statut, wraz z wnioskiem o pozytywną opinię w sprawie zasadności powołania spółdzielni, jej władze skierowały do Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Tego wymagały obowiązujące procedury legislacyjne. Decyzja została podjęta dość szybko. 27 listopada 1958 roku Związek Spółdzielni Mieszkaniowych wydał pozytywną opinię, stwierdzając, że założenie w Sierpcu spółdzielni pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa jest celowe. Przedłożony statut – według opinii Związku – nie nasuwał zastrzeżeń.      Ten dokument otwierał drogę do rejestracji Spółdzielni. I taki wniosek Zarząd Spółdzielni, w dniu 17 stycznia 1959 roku, składa w Sądzie Powiatowym w Płocku. Rejestracja nastąpiła 27 stycznia 1959 roku( RS Vlll 546) i tę datę przyjmuje się za faktyczny początek działalności Spółdzielni. Jak wspominają świadkowie tamtych wydarzeń, początki były trudne. Wielu mieszkańców z powątpiewaniem przyglądało się poczynaniom pionierów. Powodem sceptycyzmu był brak widocznych efektów w postaci mieszkań. Jedyne, co się na początku działo, to częste zmiany na szczytach spółdzielczej władzy. 19 lipca 1960 roku Walne Zgromadzenie wybiera nowy Zarząd w składzie: Tadeusz Jagodziński, jako prezes, Stanisław Teodorczak, z-ca prezesa i Adam Malinowski – członek. Zarząd powołuje księgowego. Został nim Ryszard Brzeziński. Pełnił tę funkcję do 18 listopada 1960 roku. Od 1 grudnia 1960 roku księgowym Spółdzielni zostaje Tadeusz Jaskólski, najpierw w niepełnym wymiarze godzin. Od 1 grudnia 1968 roku jest zatrudniony na pełnym etacie głównego księgowego i pełni tę funkcję nieprzerwanie przez 30 lat, do 31 maja 1998 roku. Kolejna zmiana w składzie Zarządu następuje 30 listopada 1961 roku. Na miejsce Stanisława Teodorczaka wprowadzono Alfreda Cymermana. 15 kwietnia 1962 roku powołano nowy,poszerzony skład Zarządu. Jego prezesem został Zygmunt Cymerman, zastępcą – Ryszard Dobrzeniecki, członkami zaś – Aleksander Kapłon, Władysław Pytel i Justyna Wochowska. Wszyscy swoje funkcje pełnili społecznie. Pierwszym, etatowym pracownikiem Spółdzielni, w pełnym wymiarze godzin, był Janusz Wochowski, zatrudniony od 15 lutego 1964 roku na stanowisku Kierownika Spółdzielni. Pełnił jednocześnie ZygmuntCymerman obowiązki jej administratora. Od 1 lipca -PrezesZarządu 1968 roku, na stanowisku kierownika spółdzielni, na pełnym etacie, zatrudniony został Zygmunt Cymerman, który zachował jednocześnie funkcję Prezesa Spółdzielni. Pełnił ją nieprzerwanie do 21 listopada 1982 roku. Po jego odejściu prezesem Zarządu został Kazimierz Pracki (do 1990 r.). W roku 1978 utworzony zostaje etat zastępcy kierownika ds. eksploatacji, na którym zatrudniona była Zuzanna Samul. 1 sierpnia 1981 roku Rada Nadzorcza powołuje ją na stanowisko zastępcy prezesa. Funkcję tę pełniła do 1 września 1990 roku.

Tysiąclecia 2a

Pierwszy budynek nabyty przez Spółdzienię od Urzędu Miasta. Zmiana w społecznym postrzeganiu Spółdzielni nastąpiła na przełomie lat 1960/1961, kiedy Spółdzielnia zakupiła, należący do zasobów miejskich, pierwszy budynek przy ulicy Tysiąclecia 2a. To było 14, pierwszych spółdzielczych mieszkań. Fakt ten niósł nadzieję, że otwiera się szansa na własne mieszkanie. Tę nadzieję miało 39. mieszkańców miasta, którzy zgłosili akces do Spółdzielni. W niedługim czasie ich liczba wzrosła do 57. Zwiększone zainteresowanie spowodowało zlecenie Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego budowy dwóch budynków przy ulicach – Tysiąclecia 4a i Braci Tułodzieckich 29. W 1963 roku wprowadziło się do nich 36. spółdzielczych rodzin. Następne budynki mieszkalne powstały w latach 1967 i 1968 przy ulicy Braci Tułodzieckich 14a, 14b i 14c. W każdym było 30 mieszkań. Ostatnim, oddanym w 1970 roku budynkiem, wykonanym w technologii tradycyjnej, który do dziś posiada ogrzewanie piecowe, jest blok przy Słowackiego 23.


Budynek Jana Pawła II 14     

Pierwszą siedzibą Spółdzielni było pomieszczenie W piwnicy budynku przy ulicy Tułodzieckich 29. W 1967 roku biuro Spółdzielni przeniesiono do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Braci Tułodzieckich 14a, a w 1977 roku do obecnego biurowca przy Piastowskiej 28. W jego piwnicach utworzono magazyn i podręczny Warsztat dla konserwatorów. W 1980 roku konserwatorów przeniesiono do, wynajętego od miasta, jednorodzinnego domu. W 1984 administrację i dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeniesiono do obecnej bazy przy ulicy Narutowicza 5a. Pierwsze spółdzielcze budynki miały ogrzewanie piecowe. Ogrzewanie centralne, jako pierwszy, posiadał budynek przy ulicy Braci Tułodzieckich 14a. Lokalna kotłownia powstała przy Osiedlowej, W miejscu obecnych garaży, a ciepło przesyłano napowietrzną estakadą. Ta prowizoryczna kotłownia funkcjonowała do 1972 roku. Budynek przy Osiedlowej 3 był pierwszym, który pozyskał ciepło z kotłowni Browaru. W okresie grzewczym 1980/1981, wszystkie budynki spółdzielcze podłączono do miejskiej ciepłowni. Lata siedemdziesiąte otwierają nowy rozdział W życiu spółdzielczości mieszkaniowej. Gierkowskie hasło – mieszkanie dla każdej rodziny – chociaż okazało się niemożliwe do zrealizowania – otwierało jednak prawne możliwości rozwojowe.

Od 1971 roku rozpoczęto inwestycje na nowym terenie, nazywanym umownie ,,Osiedlowa”. Budynki wznoszono w nowej technologii wielkiego bloku, co skarcało cykle inwestycyjne. W tej technologii zrealizowano 17 budynków mieszkalnych dla 730 członków na Osiedlu lana Pawla II. W międzyczasie Spółdzielnia zmieniła nazwę. 19 maja1972 roku na walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni podjęto uchwałę o przekształceniu spółdzielni w Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową. Tę uchwałę sankcjonuje postanowieniem Sąd Rejonowy w Płocku, w dniu 12 lipca 1972 roku. Do najlepszych, w latach siedemdziesiątych należały : 1974, kiedy wybudowano 180 mieszkań, niewiele gorszy był następny, ze 145 mieszkaniami. Przyśpieszenie przynosi postęp technologiczny , zastosowanie wielkiej płyty – OWT-67N. W tej technologii wybudowano w latach 1978 – 1990, 30 budynków dl a 1375 rodzin. Bogatymi w mieszkania latami były również: 1979 i 1981, kiedy wybudowano po 200 mieszkań i 1982 r. – 150 mieszkań oraz 1985 -165 mieszkań.      

Witosa

Ostatni etap powiększania zasobów mieszkaniowych był realizowany na nowym osiedlu ,,Niepodległości”. Powstało na nim 7 budynków, 8. jest w trakcie realizacji (do 1992 roku – 5, w 2001 – 1, w 2008 – 1, 2010-1, 2013-1. Według wcześniejszych planów władz miejskich, osiedle to było przewidziane pod budownictwo wielorodzinne i usługi dla 15 tysięcy mieszkańców. Pod ten program zaczęto, na tym terenie, budować infrastrukturę. Zmiana sytuacji politycznej po 1990 roku wymusiła weryfikację tych zamierzeń. Mieszkańcy pierwszych pięciu, wybudowanych tam według wcześniej obowiązujących reguł prawnych budynków, wpadli w pułapkę kredytową, wynikającą z wprowadzonych po transformacji 1990 roku zasad spłaty kredytów i odsetek. Problem ten był przedmiotem dość długo trwających protestów mieszkańców. Pierwszy od prawej: Zygmunt Cymerman – Prezes Spółdzielni, Andrzej Stelmaszewski – Z-ca Prezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Płock oraz Władysław Olchawa. Rok 1978. Obecna polityka państwa w stosunku do spółdzielczości mieszkaniowej nie ułatwia jej życia. Dlatego po roku 1990 nastąpił regres W rozwoju budownictwa spółdzielczego. Nic zatem dziwnego, że w latach 1992-2008 udało się wybudować tylko dwa bloki o 74 mieszkaniach. Trzeci jest w trakcie realizacji, oddany będzie W przyszłym roku. Aktualnie w zasobach Spółdzielni znajduje się 61 budynków 0 2665 mieszkaniach. W ogólnej ilości zasobów – 2005, to mieszkania o statusie spółdzielczego prawa własnościowego, 177 – lokatorskiego, 454 mieszkania stanowią odrębną własność, 4 są zasiedlone W trybie najmu zaś 25 jest zajmowanych bez tytułu prawnego. Zamieszkuje w nich około 7 tysięcy osób. Wraz ze zmianą ustroju skończyło się budownictwo lokatorskie, gdzie wkład wynosił 10% kosztów budowy lokalu, a członek spłacał 40% zaciągniętego kredytu. Oprócz niezrealizowanych umów z członkami Spółdzielni z początków lat osiemdziesiątych, pozostała jeszcze spora liczba kandydatów na członków spółdzielni, posiadających książeczki mieszkaniowe.

Ważną rolę w funkcjonowaniu Spółdzielni odegrały społeczne komisje, powoływane przez Rady Nadzorcze na okres ich kadencji. Działały od początku istnienia Spółdzielni, aż do roku 2001 (nazwiska osób, działających w składach komisji, prezentujemy w dalszej części opracowania). Zadaniem komisji było opiniowanie wniosków członków, ubiegających się 0 przydział mieszkań. Dotyczyło to listy podstawowej i tzw. przyspieszeń, z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację mieszkaniową. Obok tych dwóch kategorii istniała również pula mieszkań dla niezbędnej kadry, pozyskiwanej z zewnątrz. Od 1978 roku, wraz ze zmianą przepisów, ustalanie kolejności przydziałów mieszkań dokonywane było drogą elektroniczną. Nowa procedura nakładała szczególną odpowiedzialność na społeczne komisje, które wcześniej musiały sprawdzić i określić warunki oraz potrzeby mieszkaniowe ubiegających się o ich przydział. Suwerenne decyzje w s rawie przydziału mieszkań podejmowały, oczywiście, zarządy Spółdzielni.      Warto w tym miejscu przypomnieć, że w początkowym okresie nie istniał problem oczekiwania na mieszkanie. Około 1970 roku czas oczekiwania na mieszkanie wynosił niewiele ponad rok. W kolejnych zaczął się wydłużać. Po 1975 roku wynosił już ponad pięć lat. Był to problem wszystkich spółdzielni w kraju. Poza budynkami mieszkalnymi, Spółdzielnia dysponuje 8. pawilonami. Podnajmowane odpłatnie różnym podmiotom, obniżają koszty eksploatacyjne zasobów mieszkaniowych, co przekłada się na ponoszone przez członków opłaty. Ich minimalizacja to przedmiot stałej troski władz Spółdzielni. W centrum szczególnej uwagi znalazły się starzejące się budynki. Żeby poprawić ich stan, a tym samym obniżyć wnoszone przez lokatorów opłaty, podjęto działania termomodernizacyjne. Ocieplono najpierw szczyty, a później całe elewacje bloków, które tego wymagały. Opomiarowano węzły cieplne we wszystkich budynkach mieszkalnych. Dalszym krokiem był montaż automatyki pogodowej. Obniżeniu kosztów, ponoszonych przez lokatorów, służyło zainstalowanie wodomierzy, zaworów termostatycznych, podzielników, a tam, gdzie pozwalały na to warunki – liczników ciepła. Znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacyjnych miała także wymiana okien w lokalach mieszkalnych, piwnicach oraz drzwi wejściowych.

Jana Pawła II 38

Od 4 czerwca 2001 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa sprawuje zarząd nad wspólnotą mieszkaniową nieruchomości położonej przy ulicy Grota Roweckiego 3. Dla Spółdzielni to nowe doświadczenie, korzystne dla obydwu stron. Dobrze i owocnie, szczególnie w ostatnich latach, układała się współpraca Zarządu Spółdzielni z władzami samorządowymi miasta. – burmistrzem i Radą Miejską. Mieszkańcy – spółdzielcy to ponad 30% miejskiej populacji, ponadto większość spółdzielczych zasobów zlokalizowanych jest w centrum Sierpca i kształtuje obraz miasta. Nic dziwnego, że wspólnych problemów jest wiele. Każdego roku organizowane są spotkania prezesa Spółdzielni z burmistrzem i radnymi – członkami spółdzielni. Szczególne cenne były przyjęte na nich ustalenia, dotyczące inwestycji realizowanych na terenie Osiedla. Dzięki przychylności samorządu miejskiego powstały nowe parkingi: wzdłuż ulicy Jana Pawła ll, od ulicy Konstytucji 3 Maja do ulicy Okulickiego, parking przy ulicy Sienkiewicza 8 i Grota Roweckiego 1 oraz przy ulicy Piastowskiej. Dzięki poniesionym przez miasto nakładom finansowym nowe nawierzchnie asfaltowe położono przy bloku na ulicy Jana Pawła II 46, pomiędzy blokami od ulicy Narutowicza do Sucharskiego, oświetlenie uzyskał jordanek przy Wiosny Ludów i plac zabaw przy bloku nr 4, na Osiedlu Jana Pawła II. Miasto sfinansowało też zakup urządzeń dla czterech placów zabaw dla dzieci. Za ten akt dobrej woli należą się słowa podziękowania. Władze Spółdzielni, w miarę swoich możliwości, starają się pomóc miastu w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Paderewskiego 6A