Dokumenty

Przegląd dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu :

 1. Aktualny Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu.
 2. Regulamin porządku domowego.
 3. Regulamin zasad udzielania zamówień na usługi i roboty inwestycyjno-remontowe.
 4. Regulamin zasad gospodarki finansowej SML-W w Sierpcu.
 5. Regulamin ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań..
 6. Regulamin zasad przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu.
 7. Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 8. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych w SML-W w Sierpcu.
 9. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
 10. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz obowiązków Spółdzielni w zakresie dotyczącym napraw dokonywanych wewnątrz lokali, i rozliczeń przy zwalnianiu lokali
 11. Regulamin Rady Nadzorczej SML-W w Sierpcu.
 12. Regulamin Zarządu SML-W w Sierpcu.