WALNE ZGROMADZENIE 2020 W SML-W W SIERPCU

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

W SIERPCU W ROKU 2020

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu w roku 2020 zwołane zostało przez Zarząd Spółdzielni. Uchwała Rady Nadzorczej podzieliła Walne Zgromadzenie na trzy części, które odbyły się w dniach : dla grupy I w dniu 8 czerwca, dla grupy II w dniu 9 czerwca i dla grupy III w dniu 10 czerwca bieżącego roku.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w sali konferencyjnej, która mieści się w budynku biura Spółdzielni. Zebrania wszystkich trzech grup rozpoczynały się o godzinie 17:00.  W zebraniach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków, Zarząd, Rada Nadzorcza, administracja Spółdzielni oraz zaproszeni goście. Na 21 dni przed rozpoczęciem I części Walnego Zgromadzenia zostały wywieszone zawiadomienia wraz z informacją dotyczącą zachowania środków bezpieczeństwa w trwającym czasie pandemii koronawirusa, w gablotach informacyjnych klatek schodowych, informujące członków Spółdzielni o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja ta została wywieszona, zgodnie z zapisem Statutowym Spółdzielni i przepisami obowiązującego prawa.

Obrady każdej z części Walnego Zgromadzenia zostały przeprowadzone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Członkowie Zarządu Spółdzielni przedstawili zgromadzonym na wszystkich częściach zebrań sprawozdanie z działalności, plan działania na rok bieżący, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2019. Przewodniczący Rady Nadzorczej Lech Strześniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019. Do wygłoszonych wyżej informacji, obecne na zebraniach osoby nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do ich treści oraz zasadności. Wynikiem tego było przyjęcie powyższych materiałów w głosowaniach jawnym oraz podjęcie uchwał, zgodnych z porządkiem obrad. Zarząd Spółdzielni uzyskał absolutorium za rok 2019 o czym świadczą podjęte uchwały. Podjętych zostało 11 prawomocnych uchwał o następującej treści :

> Uchwała Nr 1/2020 w sprawie : uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu.

> Uchwała Nr 2/2020 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu za 2019 r., w tym również z wykonania uchwał, wniosków i zaleceń podjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu. 

> Uchwała Nr 3/2020 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

> Uchwała Nr 4/2020 w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.

> Uchwała Nr 5/2020 w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu /Józef Chmielewski/.

> Uchwała Nr 6/2020 w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  /Bogusław Rynkowski/.

> Uchwała Nr 7/2020 w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu /Ewa Witkowska/.

> Uchwała Nr 8/2020 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu za rok 2019. 

> Uchwała Nr 9/2020 w sprawie : przyjęcia programu działania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu na rok 2020.

> Uchwała Nr 10/2020 w sprawie : wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię i jego Z-cy na zjazd przedkongresowy VII –go Kongresu Spółdzielczości w roku 2020.

> Uchwała Nr 11/2020 w sprawie : oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu może zaciągnąć w 2021 roku.         

Wszystkie trzy części Walnego Zgromadzenia odbywały się w spokojnej atmosferze. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu w dobie panującej epidemii korona wirusa COVID-19 zapewniła członkom bezpieczne warunki do uczestnictwa w każdej części Walnego Zgromadzenia. Przed wejściem do biura Spółdzielni zapewniono dezynfekcję rąk oraz przygotowano dla wszystkich uczestników maseczki osłaniające nos i usta. Sala obrad została odpowiednio dostosowana dla zachowania bezpiecznej odległości każdego uczestnika. Członkowie Spółdzielni brali udział w zgłaszaniu spraw różnych.

Z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządzony został protokół, który zawiera szczegółowy przebieg obrad.

Zarząd Spółdzielni składa podziękowania dla członków, którzy uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia.

Zarząd SML-W w Sierpcu