Wykaz obowiązujących opłat

Wpłat za opłaty należy dokonywać do 20 -go każdego miesiąca w kasie Spółdzielni luba na konto nr :

Bank Spółdzielczy w Sierpcu ul. Wiosny Ludów 681 9015 0001 0000 0534 2000 0010
Bank PEKAO S.A. Odział Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 1731 1240 3204 1111 0000 2905 6563
Bank PKO BP S.A. Odział Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 17a37 1020 3974 0000 5802 0002 6500

 

Wykaz opłat obowiązujących na dzień 01.01.2023

Opłaty częściowo zależne i zależne od Spółdzielni

Eksploatacja podstawowa2,60 zł za 1m2
Fundusz remontowy1,33 zł za 1m2

Opłaty niezależne od Spółdzielni

Opłaty związane z dostarczeniem wody oraz odprowadzeniem ścieków komunalnych.

Zaliczka zużycie zimnej wody – EMPEGEK Sp. z o.o. Sierpc10,70 zł – 1 m3
Opłata za pokrycie różnicy wody0,05 zł – 1 m2

Opłaty zaliczkowe zmienne wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, wnoszone miesięcznie przez użytkowników lokali w zależności od indywidualnego zużycia wody. Wysokość opłaty wynika z faktur wystawianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu o taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone przez Radę Miejską w Sierpcu

Zaliczka na podgrzanie ciepłej wody – Ciepłownia Sierpc Sp. z o. o.28,92 zł – 1m3
Zaliczka na centralne ogrzewanie – Ciepłownia Sierpc Sp. z o. o.4,35 zł – 1 m2*
Opłata przesyłowa za ciepło – Ciepłownia Sierpc Sp. z o. o.1,32 zł – 1 m2
  • Zaliczka ta nie dotyczy lokali wyposażonych w liczniki ciepła

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej określa „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody” uchwalony przez Radę Nadzorczą. Podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne mieszkania (lokale) są koszty poniesione przez Spółdzielnię zasilaną w ciepło z sieci ciepłowniczej. Ustawa Prawo energetyczne nakazuje przy tym, aby między końcowych użytkowników dzielone były koszty ciepła wynikające z faktury dostawcy.

Koszt ciepła wynika z faktur wystawianych przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. opartych o cenniki cieplne zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.

Dlatego całkowity koszt ciepła do ogrzewania w danym budynku został podzielony na:

– Opłatę stałą C.O. – jako część kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej, niezależną bezpośrednio od użytkowników.

– C.O. zmienną – jako część kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania powstających w lokalach, zależna od użytkowników, wyliczone w oparciu o odczyty liczników ciepła, wskazania podzielników ciepła, usługi przesyłowe oraz opłatę za nośnik energii cieplnej.

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Poradnik użytkownika.

        Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki Jednym z rozwiązań pozwalających na podniesienie efektywności końcowego wykorzystania energii jest zastosowanie w budynkach wielolokalowych indywidualnych systemów rozliczania kosztów zakupu ciepła. Opracowanie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii pt. „Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania” zawiera podstawowe informacje o podziale kosztów ciepła dostarczonego do budynku. W publikacji przedstawione zostały opisy zasad działania podzielników kosztów ogrzewania oraz wykorzystujących je systemów rozliczeń. Prezentowane wiadomości mogą być pomocne w wyjaśnieniu wątpliwości towarzyszących rozliczaniu kosztów ogrzewania oraz stanowić przykład do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za rozliczenia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta Sierpc

Odpady i śmieci segregowane29,00 zł – osoba
  
Od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny.
Wysokość opłat ustala Rada Miejska Sierpca.
Podstawą naliczenia opłat jest deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa w Administracji Spółdzielni pok Nr 1. W przypadku zmiany osób zamieszkujących lokal deklaracje należy złożyć do 5 – go dnia każdego miesiąca.

Podatki i opłaty miejskie – Urząd Miasta Sierpc

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu0,04 zł – 1 m2
Podatek od nieruchomości0,02 zł – 1 m2