Zmiana wysokości opłat za zimną wodę i ścieki

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 03 .08.2021r. wzrastają opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, które są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.

Wzrost w/w opłat jest następstwem zatwierdzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Sierpc – Decyzja WA.RET.70.149.2021/5 z dnia 01.07.2021r. która uprawomocniła się z dniem 26.07.2021r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu pismem z dnia 28.07.2021r. poinformowało Spółdzielnię o nowych taryfach opłat, które zgodnie z art.24e ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków będą obowiązywały od dnia 03.08.2021r. 

Wobec powyższego na dzień 03 .08.2021r. zostanie dokonany odczyt wodomierzy wskazujących zużycie wody i nastąpi rozliczenie wniesionych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Rozliczenia zostaną dostarczone mieszkańcom w połowie miesiąca sierpnia 2021r.

Link do decyzji : https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-149-2021-5-z-dn-01-07-2021-r.html