Informacja o zmianie wysokości opłaty na fundusz remontowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej M Sierpcu uprzejmie informuje, z dniem 01 stycznia 2024r zgodnie z Uchwalą Nr 3/8/2023 Z dnia 27.09.2023r. oraz Uchwalą Nr 2/8/2023. z dnia 27.09.2023r. Rady Nadzorczej Spółdzielni wzrośnie oplata na fundusz remontowy o 0,40 zł/m2 i wynosić będzie 0.70 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Jana Pawła II 38 oraz Paderewskiego 6A w Sierpcu.

Powyższa decyzja podyktowana jest zakończeniem okresu gwarancyjnego przez wykonawcę budynków na usuwanie wad usterek związanych z realizacją oraz potrzebą zabezpieczenia środków na niezbędne remonty, nieprzewidziane zdarzenia losowe jak również dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu

Przetarg – okresowa kontrola szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu ul. Piastowska 28, zaprasza do negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w sześćdziesięciu sześciu budynkach mieszkalnych (2855 mieszkań), ośmiu budynkach użytkowych oraz w jednym budynku o 60-ciu mieszkaniach należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni pokój nr 1 w cenie 100,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2023r. do godz.1500.
Termin realizacji ustala się w dniach 10.10.2023r. – 31.12.2023r.

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.
  2. Miejsce składania wadium konto bankowe : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2023r. o godz. 1600 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28.
  4. Informujemy, że Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.
  5. Oferty należy składać na adres :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28, w zapieczętowanej kopercie oznakowanej następująco : „Oferta przetargowa na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych„

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu