Przetarg – negocjacje z zachowaniem konkurencji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 zaprasza do udziału przetargu w formie negocjacji z zachowaniem konkurencji na :

I. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Piastowska 22.
II. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Grota Roweckiego 1.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 100,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024r. do godz. 13.00.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest :

  1. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł. / 1 budynek.

Miejsce składania wadium – przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

  1. Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2024r. od godz. 14.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28
  2. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.
  3. SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie dwóch wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w celu przeprowadzenia negocjacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W Sierpc