Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje Statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego. Ponadto Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad finansowaniem nowych inwestycji, prawidłowością wykonania wszelkich napraw i remontów, a także nad ewidencją księgową i obsługą prawną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu :

Prezes Zarządu : Bogusław Rynkowski

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych : Grzegorz Śramski

Członek Zarządu : Ewa Witkowska