Zmiana wysokości opłat za zimną wodę i ścieki

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01 .09.20l8r. wzrastają opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków, które są opłatami niezależnymi od Spółdzielni.

Wzrost w/w opłat jest następstwem zatwierdzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE nowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Sierpc – Decyzja WA.RET.070.1.348.3.2018 z dnia 11.07.2018r. która uprawomocniła się z dniem 26.07.2018r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu pismem z dnia 01.08.20l8r. poinformowało Spółdzielnię o nowych taryfach opłat, które zgodnie z art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków będą obowiązywały od dnia 06.08.2018r. 

Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 16.08.2018r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywały od 01.09.2018r. mimo, że MPGK ,,EMPEGEK”sp. z o.o. wysokość opłat zmieniła z dniem 06.08.2018r.

Wobec powyższego na koniec miesiąca sierpnia zostanie dokonany odczyt wodomierzy wskazujących zużycie wody i nastąpi rozliczenie wniesionych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Rozliczenia zostaną dostarczone mieszkańcom W połowie miesiąca września 2018r.

W załączeniu pismo