Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. „Budynek mieszkalno – usługowy, wielorodzinny z garażem podziemnym, uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem terenu przynależnego na działce nr 3991 przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 6 tel.024 275 28 12(cena 100 zł)

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2024r. godz. 14.00
Termin realizacji zamówienia do 31.07.2024r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni, nr konta :
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 24.01.2024r. o godz. 15-tej w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28, Sala konferencyjna – pok. nr 14.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28.

Zarząd Spółdzielni