RODO

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w Spółdzielni.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności statutowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu, Piastowska 28, 09-200 Sierpc, NIP 776-000-34-04, REGON 000492351, KRS 0000073149, www.smsierpc.pl e-mail: smlw@smsierpc.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach  Spółdzielni na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach  Spółdzielni.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak:
– organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym;
– niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie  Spółdzielni tacy jak :
-firmy informatyczne obsługujące system informatyczny Spółdzielni;
-firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne;
-inni usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie;
-firmy rozliczające koszty zużycia wody i ogrzewania, firmy świadczące usługi ochrony mienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Spółdzielni.