RODO

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w Spółdzielni.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności statutowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu, Piastowska 28, 09-200 Sierpc, NIP 776-000-34-04, REGON 000492351, KRS 0000073149, www.smsierpc.pl e-mail: smlw@smsierpc.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach  Spółdzielni na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach  Spółdzielni.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak:
-organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym;
-niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie  Spółdzielni tacy jak :

-firmy informatyczne obsługujące system informatyczny Spółdzielni;

-firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne;
-inni usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie;
-firmy rozliczające koszty zużycia wody i ogrzewania, firmy świadczące usługi ochrony mienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych.

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Spółdzielni.

Klauzula informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu w sprawie przetwarzana danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego w związku z obowiązywaniem RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu z siedzibą : 09-200 Sierpc, Piastowska 28, tel. 24 275 28 12 www.smsierpc.pl, smlw@smsierpc.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Monitoring obejmuje : teren śmietnika.
  4. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku. Rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego dane są zapisywane i dostępne przez okres do 10 dni, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 5. Czas przechowania uzależniony jest od liczby zdarzeń i pojemności dysku.
  5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. policji, prokuraturze,sądom.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.