RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w Spółdzielni. 

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności statutowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia informuje :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu, Piastowska 28, 09-200 Sierpc,  NIP 776-000-34-04, REGON 000492351,KRS 0000073149,  e-mail: smlw.sierpc@wp.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni .

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak: 
– organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym 
– niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie Spółdzielni, tacy jak: 
– firmy informatyczne obsługujące system informatyczny Spółdzielni,  
– firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne,
– inni usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie
– firmy rozliczające koszty zużycia wody i ogrzewania, firmy świadczące usługi ochrony mienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych

6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Spółdzielni.