Przetarg – wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sierpcu ul. Piastowska 28,zaprasza do negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie okresowej kontroli szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w sześćdziesięciu pięciu budynkach mieszkalnych (2812 mieszkań), ośmiu budynkach użytkowych oraz w jednym budynku o 60-ciu mieszkaniach należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Specyfikacja do odbioru w biurze Spółdzielni pokój nr1 w cenie 20,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 29.01.2020r. do godz.15:00.
Termin realizacji ustala się w dniach 01.02.2020r. – 30.04.2020r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto:
Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563

Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2020r. o godz. 16:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28, w zapieczętowanej kopercie oznakowanej następująco:
„Oferta przetargowa na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazu oraz drożności wentylacji w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych„

Zarząd Spółdzielni

                

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych wyznaczone przez Urząd Miejski w Sierpcu w roku 2020:

 • 17 styczeń 2020r.
 • 14 luty 2020r,
 • 13 marca 2020r.
 • 10 kwietnia 2020r. 
 • 8 maja 2020r.
 • 5 czerwiec 2020r.
 • 10 lipca 2020r.
 • 14 sierpień 2020r.
 • 18 września 2020r.
 • 30 października 2020r.
 • 27 listopad 2020r. 
 • 23 grudzień 2020r.

W związku z powyższym w przeddzień w/w terminów należy wystawić przy kontenerach na śmieci zbędne przedmioty o dużych gabarytach.

    W innych terminach takie rzeczy należy bezwzględnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbióki odpadów mieszczącego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu przy ul.Traugutta 33.

Informacja ! – uzasadnienie zmiany wysokości opłat z dniem 01.01.2020 r.

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, iż w wyniku działań podjętych przez Spółdzielnię i przy współpracy  Rady Miejskiej Sierpca i Burmistrza Miasta Sierpca zakończone zostało postępowanie dotyczące przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Z dniem 01.01.2019r wszystkie grunty pod budynkami mieszkalnymi są już własnością naszej Spółdzielni oraz osób, którym przysługuje odrębna własność lokalu. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia przekazała na rzecz Urzędu Miejskiego w Sierpcu całą należną kwotę z tytułu tego przekształcenia pomniejszoną o 40% bonifikatę z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej w bieżącym roku. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni stanowi, iż osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu są obowiązane spłacić w 24 ratach miesięcznych koszty tego przekształcenia w zależności od wartości gruntu   pod budynkami i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Opłata ta w nakazie płatniczym nazywana jest „Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów”. Osoby zainteresowane mogą opłatę tę wnieść jednorazowo w pełnej wysokości.

Odrębną kwestią jest ciążący nadal na Spółdzielni obowiązek wnoszenia corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pozostających w zasobach Spółdzielni (drogi, chodniki, parkingi, place zabaw, tereny zieleni itp.), które nie podlegały ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Ta część opłaty będzie obciążała każdego posiadającego tytuł prawny do lokalu, a więc zarówno osoby dysponujące spółdzielczym prawem do lokalu jak również odrębną własnością lokalu. Opłata ta w nakazie płatniczym nazywana jest „Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów”.

W dalszym ciągu pozostaje również obowiązek wnoszenia podatku od nieruchomości, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego tytułu prawnego do lokalu i jego powierzchni użytkowej. W nakazie płatniczym opłata ta nazywana jest „Podatek od nieruchomości”.

Zarząd SML-W w Sierpcu

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy balkon i ogródek !

W dniu 28 listopada 2019 r. podsumowano i wręczono nagrody na najładniejszy balkon i ogródek pod hasłem : „Kwiatami upiększamy nasze osiedla”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Sierpca. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w świetlicy SML-W w Sierpcu.

Warunkiem udziału w konkursie było pisemne zgłoszenie uczestników. Do udziału zgłosiły się 52 osoby. Przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości powitał Prezes Spółdzielni Józef Chmielewski. Galę rozpoczął występ chóru „Sierpczanie”.

Przyznane zostały liczne nagrody na wyróżnionych osób oraz dla pozostałych uczestników konkursu. Komisja Konkursowa w składzie : pracownicy Działu Techniczno-Administracyjnego Spółdzielni i Komisja Gospodarski Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej przyznała szczególne wyróżnienia dla pięciu osób, tj. dla : Żółtowska Wiesława, Ambroziak Mirosław, Małycha Łucjan, Piusińska Danuta, Czermińska Agnieszka. Wymienione osoby otrzymały torbę gadżetów od Spółdzielni oraz bon pieniężny o wartości 100 zł do wykorzystanie w sklepie Patio Sierpc.

Wyróżnienia przyznał także Pan Przemysław Burzyński, który z ramienia Zarządu Osiedla Nr 7 w Sierpcu wraz z panią Joanna Frej wyróżnili 4 osoby.

Także Pan Mariusz Brodziński, właściciel Zakładu Usług Porządkowych i Konserwacji Zieleni wraz z żoną Panią Agnieszką Brodzińską przygotował niespodzianki oraz nagrody pieniężne dla 7 wyróżnionych osób w konkursie.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał torbę z gadżetami Spółdzielni, książkę, torbę upominków z Urzędu Miasta  i bony pieniężne.

Pan Józef Chmielewski oraz zaproszeni goście (m.in. Jarosław Perzyński, Przemysław Burzyński, Lech Strześniewski, Mariusz Brodziński, Radni Miejscy Sierpca, Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni) podziękowali wszystkim, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu troszczą się, by osiedla były zadbane i wyglądały pięknie.