INFORMACJA !

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu informujemy, iż z dniem 29 kwietnia 2024 roku w budynkach mieszkalnych Naszych zasobów zostało wyłączone centralne ogrzewanie.

W związku z planowanym płukaniem instalacji centralnego ogrzewania, prosimy o USTAWIENIE GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH PRZY GRZEJNIKACH NA POZYCJĘ 5.

Zarząd SML-W w Sierpcu

Przetarg – negocjacje z zachowaniem konkurencji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 zaprasza do udziału przetargu w formie negocjacji z zachowaniem konkurencji na :

I. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Piastowska 22.
II. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Grota Roweckiego 1.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, która jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój Nr 1. Cena specyfikacji 100,00 zł brutto za 1 szt.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024r. do godz. 13.00.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest :

  1. Zakupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Wniesienie wadium w wysokości po 20 000,00 zł. / 1 budynek.

Miejsce składania wadium – przelewem na konto : Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

  1. Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2024r. od godz. 14.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28
  2. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyny lub przetarg unieważnić.
  3. SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie dwóch wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w celu przeprowadzenia negocjacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W Sierpc

Przetarg – negocjacje z zachowaniem konkurencji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu, ul. Piastowska 28 zaprasza do udziału w formie negocjacji z zachowaniem konkurencji na malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi piwnic w budynkach przy ulicy :

  • Narutowicza 15 – 4 klatki schodowe
  • Witosa 1B – 1 klatka schodowa
  • Witosa 1A – 4 klatki schodowe

Istnieje możliwość złożenia oddzielnych ofert na poszczególne budynki.

Specyfikacja dot. zakresu i odbioru robót jest do odebrania w biurze Spółdzielni pokój nr 1.

Cena specyfikacji 100,00 zł brutto.

Termin składania ofert upływa dnia 11.01.2024r. do godz. 1200.
Termin realizacji zamówienia od 22.01.2024r. – do 31.03.2024r.

SML-W w Sierpcu poinformuje telefonicznie wykonawcę po wybraniu najlepszej oferty.

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu
09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sierpcu