Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa w Sierpcu

ul. Piastowska 28

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. „Budynek mieszkalno – usługowy, wielorodzinny z garażem podziemnym, uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem terenu przynależnego na działce nr 3980 przy ul. Narutowicza w Sierpcu”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do odebrania w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 6 tel.024 275 28 12 (cena 60zł)

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2019 r. godz. 14.00 Termin realizacji zamówienia do 15.06.2020 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 3.500,00 zł.

Miejsce składania wadium – kasa Spółdzielni w Sierpcu, ul. Piastowska 28 lub przelewem na konto:

Bank PEKAO S.A. o/Sierpc nr. 31 1240 3204 1111 0000 2905 6563.

Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2019r. o godz. 15-tej w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Sierpcu ul. Piastowska 28

Oferty należy składać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Piastowska 28

Zarząd SML-W w Sierpcu