Informacja ! – uzasadnienie zmiany wysokości opłat z dniem 01.01.2020 r.

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu uprzejmie informujemy, iż w wyniku działań podjętych przez Spółdzielnię i przy współpracy  Rady Miejskiej Sierpca i Burmistrza Miasta Sierpca zakończone zostało postępowanie dotyczące przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Z dniem 01.01.2019r wszystkie grunty pod budynkami mieszkalnymi są już własnością naszej Spółdzielni oraz osób, którym przysługuje odrębna własność lokalu. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia przekazała na rzecz Urzędu Miejskiego w Sierpcu całą należną kwotę z tytułu tego przekształcenia pomniejszoną o 40% bonifikatę z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej w bieżącym roku. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni stanowi, iż osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu są obowiązane spłacić w 24 ratach miesięcznych koszty tego przekształcenia w zależności od wartości gruntu   pod budynkami i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Opłata ta w nakazie płatniczym nazywana jest „Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów”. Osoby zainteresowane mogą opłatę tę wnieść jednorazowo w pełnej wysokości.

Odrębną kwestią jest ciążący nadal na Spółdzielni obowiązek wnoszenia corocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pozostających w zasobach Spółdzielni (drogi, chodniki, parkingi, place zabaw, tereny zieleni itp.), które nie podlegały ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Ta część opłaty będzie obciążała każdego posiadającego tytuł prawny do lokalu, a więc zarówno osoby dysponujące spółdzielczym prawem do lokalu jak również odrębną własnością lokalu. Opłata ta w nakazie płatniczym nazywana jest „Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów”.

W dalszym ciągu pozostaje również obowiązek wnoszenia podatku od nieruchomości, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego tytułu prawnego do lokalu i jego powierzchni użytkowej. W nakazie płatniczym opłata ta nazywana jest „Podatek od nieruchomości”.

Zarząd SML-W w Sierpcu